Category: Извештаи

Годишни извештаии за 2022 година

Годишен извештај за работата на НУНКЦ за 2022 година ВИДИ Финансиски извештаи Сметка 603  ВИДИ Сметка 787-15 ВИДИ Сметка 787-18 ВИДИ Сметка 785-22 ВИДИ Сметка 785-37 ВИДИ Сметка 785-41 ВИДИ

Конечен ревизорски извештај

Конечен ревизорски извештај

Во прилог е Конечниот ревизорски извештај ВИДИ

Годишни извештаи за 2021 година

Во прилог е: Наративниот Годишен извештај за реализација на програмата за работа од 01.01 до 31.12.2021 година ВИДИ Финансиски извештаи: Финансиски извештај сметка 603 ВИДИ Финансиски извештај сметка 785_41 ВИДИ Финансиски извештај сметка 787 Read More

Годишен извештај за 2009

Годишен извештај за 2009

Во прилог е годишниот извештај за 2009 година. Download