Организација

Правилник за внатрешна организација на НУ Национален конзерваторски центар – Скопје со архивски број 01-267/2 од 02.09.2020 година ВИДИ

1. СЕКТОР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И КОНЗЕРВАТОРСКО ПРОЕКТИРАЊЕ НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

1.1. Одделение за археолошко наследство;
1.2. Одделение за градителско наследство;
1.3. Одделение за уметничко наследство;
1.4. Централна физичко – хемиска лабораторија
1.5. Информативно – документациски центар (ИНДОК – Центар)
1.5.1. Одделение за дигитализација, обработка, чување и користење на документацијата за културното наследство;
1.5.2. Специјална библиотека;
1.5.3. Фото лабораторија;
1.5.4. Оддел за издавачка дејност, меѓународна соработка и популаризација на културното наследство

2. СЕКТОР ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА

2.1. Одделение за конзервација на уметничко наследство
2.1.1. Ателје за ѕидно сликарство и мозаик;
2.1.2. Ателје за икони
2.1.3. Ателје за штафелајно сликарство;
2.1.4 Ателје за дрвена и камена пластика;

3. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ФИНАНСИСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

3.1. Одделение за правни, административни и општи технички работи;

3.1.1. Оддел за правни и административни работи
3.1.2. Архива
3.1.3. Столарска работилница
3.1.4. Оддел за одржување и хигиена
3.1.5. Оддел за транспорт на луѓе и материјали
3.1.6. Портирница
3.1.7. Чуварска служба

3.2. Одделение за економско финансиски и сметководствени работи

3.2.1. Оддел за финансиска оператива;
3.2.2. Оддел за пресметка на плати и други примања

ВИДИ pdf

Директор м-р Мемет Селмани ВИДИ CV

Список на вработени со контакт емаил адреси ВИДИ