Оrganizatë

1. SEKTORI P FORR KARRKIMIN DHE PROJEKTIMIN KONSERVATIV TER TRASHITGIMIS KULTURORE T PRONS SAL PALUAJTSISHME

1.1. Departamenti i Trashëgimisë Arkeologjike
1.2. Departamenti për trashëgimi ndërtimore
1.3. Departamenti i Trashëgimisë Artistike,
1.4. Laboratori Fiziko-Kimik Qendror
1.5. Informacion – Qendra e Dokumentimit (INDOK – Qendra)

1.5.1. Departamenti për dixhitalizimin, përpunimin, ruajtjen dhe përdorimin e dokumentacionit të trashëgimisë kulturore,
1.5.2. Biblioteka speciale
1.5.3. Laborator fotografik;
1.5.4. Departamenti i botimit, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe popullarizimit të trashëgimisë kulturore

2. SEKTORI P CONR Ruajtjen dhe restaurimin

2.1. Departamenti për ruajtjen e trashëgimisë artistike

2.1.1. Studio për pikturë në mur dhe mozaik;
2.1.2. Studio e ikonave
2.1.3. Atelie për pikturë kavaleti;
2.1.4 Atelie për dru dhe plastikë guri;

3. SEKTORI P FORR PUNIRT JURIDIKE, FINANCIARE, ADMINISTRATIVE DHE TEN P GRGJITHSHME

3.1. Departamenti për çështje teknike juridike, administrative dhe të përgjithshme,

3.1.1. Departamenti për Çështje Ligjore dhe Administrative
3.1.2. Arkivi 3.1.3. Punishtori për zdrukthtari
3.1.4. Departamenti i mirëmbajtjes dhe higjienës
3.1.5. Departamenti për transport njerëzish dhe materialesh
3.1.6. Porta 3.1.7. Shërbimi i rojes

3.2. Departamenti për çështje ekonomike, financiare dhe të kontabilitetit

3.2.1. Departamenti i Operacioneve Financiare
3.2.2. Departamenti për llogaritjen e pagave dhe të ardhurave të tjera