Category: Одговори податоци од јавен карактер

Објектот – Турски амам “Мустафа Челеби” Струга

Објектот – Турски амам “Мустафа Челеби” Струга

Објектот – Турски амам “Мустафа Челеби” е заведен како РЕГИСТРИРАН СПОМЕНИК со ц.р.406, врз основа на Решение .бр. 176 од 07.12.1954 год. Издадено од Централен завод, Скопје и со Дополнување со реш. бр. 08-707/11  Read More

Мегалитска опсерваторија КОКИНО

Мегалитска опсерваторија КОКИНО

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен Read More

Структура на организацијата

Структура на организацијата

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен Read More

Археолошкото истражување кое се изведува во село Дабниште, Кавадарци

Археолошкото истражување кое се изведува во село Дабниште, Кавадарци

Прашање: Информации за археолошкото истражување кое се изведува во село Дабниште, Кавадарци. До кога е предвидено да трае истражувањето и на кој дел од територијата на Дабниште се одвива истото? Дополнително, дали истражувањето е Read More

Аквадукт во Скопје

Аквадукт во Скопје

Прашање: Кога е планирано да се започне реставрацијата на Аквадуктот во Скопје и во колку фази ќе се одвива истата? Односно што опфаќа секоја од фазите и какви активности се предвидени во секоја од Read More

Барање информации за културното наследство во ОХРИД

Барање информации за културното наследство во ОХРИД

Кои се активности преземени за заштита на културното наследство во Охрид од 1980 година до 2004 година? Поради обемноста на бараната информација, а врз основа на член 22 од Законот за слободен пристап до Read More