Контакт

Република Северна Македонија

НУ Национален Конзерваторски Центар – Скопје

ул. Јосиф Михајловиќ бр.7,
П.Фах. 225,
тел: (02)  3227 240; факс (02)  3227-240;
email: contact@heritage.gov.mk
web: http://www.heritage.gov.mk,

Лицe за посредување со информации за баратели на информации од јавен карактер во НУ Национален Конзерваторски Центар Скопје

Љупчо Тануровски

тел: (02)  3227 240; факс (02)  3227-240;
email: webmaster@heritage.gov.mk