Интерни акти

Статут  на установата ВИДИ

ПРАВИЛНИЦИ

  1. Правилник за утврдување распоред на работното време  ВИДИ
  2. Правилник за содржината на интерниот оглас ВИДИ
  3. Правилник за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на ефектот на давателите на јавни услуги во културата ВИДИ