Интерни акти

Статут  на установата ВИДИ

ДЕЛОВОДНИК за работа на управниот одбор ВИДИ

ПРАВИЛНИЦИ

  1. Правилник за утврдување распоред на работното време  ВИДИ
  2. Правилник за содржината на интерниот оглас ВИДИ
  3. Правилник за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на ефектот на давателите на јавни услуги во културата ВИДИ
  4. Правилник за користење, одржување, чување и евидентирање на Службено возило ВИДИ
  5. Правилник и содржина на јавниот оглас и на пријавата за вработување ВИДИ
  6. Правилник за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на ефектот на давателите на јавни услуги во културата ВИДИ
  7. Правилник за содржината на интерен оглас, како и на пријавата за унапредување ВИДИ
  8. Правилник за техничките и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци ВИДИ