Category Archives: Огласи за вработување

ЈАВЕН ОГЛАСбр.01/2020 за вработување на неопределено работно време за 3 (три) лица

НУ Национален конзерваторски центар – Скопје објавува оглас за вработување на  3 (три) лица на следните работни места:

Две лица – Даватели на услуги

  1. КУЛ 03 04 Д03 003 Стручен работник за архитектонско наследство – конзерватор, Одделение за градителско наследство, Сектор за истражување и конзерваторско проектирање на недвижно култрно наследство………………………………………..1 извршител
  2. КУЛ 03 04 Г03 008 Соработник за меѓународна соработка, Оддел за издавачка дејност, меѓнародна соработка и популаризација на култрното наследство, ИНДОК-ЦЕНТАР, Сектор за истражување и конзерваторско проектирање на недвижно културно наследство……………………………………………………………………………………………..1 извршител

И едно (1)  помошно-техничко лице:

  1. КУЛ 04 01 Б03 001 Хигиеничар, Оддел за хигиена, Сектор за правни, финансиски, административни и општи работи…………………………………………………………. 1 извршител

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС

Во врска со објавениот Јавен оглас од страна на НУ Национален конзерваторски центар – Скопје, за прием на пет (5) лица за пет (5) работни места, објевен на ден 19.10.2019 година, во дневните весници „Независен” и „Коха” и на 21.10.2019 година во дневниот весник „Нова Македонија” се поништува со Одлука бр. 04-423/10 од 28.10.2019 година.

Во прилог ви ја доставуваме Одлуката за поништување. ВИДИ

Јавен оглас за вработување

ЈАВЕН ОГЛАС
за прием на пет (5) лица на неопределено време за пет (5) работни места

Се распишува јавен оглес за прием на пет (5) лица на неопределено време.