Објектот – Турски амам “Мустафа Челеби” Струга

Објектот – Турски амам “Мустафа Челеби” е заведен како РЕГИСТРИРАН СПОМЕНИК со ц.р.406, врз основа на Решение .бр. 176 од 07.12.1954 год. Издадено од Централен завод, Скопје и со Дополнување со реш. бр. 08-707/11  од 30.12.2003 год. РЗЗСК, Скопје, и со  Мат.бр. на објектот: 4-828-047/039   Р  НД

Согласно со Законот за Регистрирани споменици целокупната документација се наоѓа во Управата за заштита на културното наследство, а територијално е надлежена установа е НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид.

Контакт:

 

УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ул. Павел Шатев бр. 3, 1000 Скопје

 

Службено лице: Марија Пујаз

е-пошта: m.pujaz@uzkn.gov.mk

 

You may also like...