ПОНИШТУВАЊЕ на Одлуката за избор на кандидат по Јавен оглас бр. 02/2022

СЕ ПОНИШТУВАОдлуката за избор на кандидат по Јавен оглас бр. 02/2022 за вработување на неопределено време, со бр. 04-351/21 на Комисијата за спроведување на постапката за вработување за работно место бр. 2 – Давател на услуга: КУЛ 03 04 Ѓ007, Друг соработник во ЗКН – Фотограф, Сектор за истражување и конзерваторско проектирање на недвижно културно наследство, ИНДОК – ЦЕНТАР, фотолабораторија, и предметот се враќа на повторно одлучување пред првостепениот надлежен орган. ВИДИ ОДЛУКА

You may also like...