Мегалитска опсерваторија КОКИНО

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

  1. Елаборат за валоризација на мегалитска опсерваторија Кокино
  2. Елаборат за ревалоризација на мегалитска опсерваторија Кокино

Прилог

Elaborat za revalorizacija – Kokino

Elaborat za valorizacija – Kokino

You may also like...