Годишни извештаи за 2021 година

Во прилог е:

Наративниот Годишен извештај за реализација на програмата за работа од 01.01 до 31.12.2021 година ВИДИ

Финансиски извештаи:

Финансиски извештај сметка 603 ВИДИ

Финансиски извештај сметка 785_41 ВИДИ

Финансиски извештај сметка 787 ВИДИ

Финансиски извештај ЛЕШОК ВИДИ

Финансиски извештај ЗБИРНА 785 ВИДИ

You may also like...