Аквадукт во Скопје

Прашање:

Кога е планирано да се започне реставрацијата на Аквадуктот во Скопје и во колку фази ќе се одвива истата? Односно што опфаќа секоја од фазите и какви активности се предвидени во секоја од нив?

Одговор:

Во однос на Проектите за конзервација и реставрација на Аквадуктот во Скопје, надлежен е НУ Конзерваторски центар Скопје.

Проектите кои се одобрени за 2021 година се аплицирани од страна на НУ Конзерваторски центар Скопје.

You may also like...