Одлуки за вработување по ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2022

Врз основа на член 12 став 2 алинеја 7 од Статутот на Националната установа, Национален конзерваторски центар-Скопје, член 77-ж од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” број 31/98, 49/03, 82/05, 24/07,116/10, 47/11, 51/11,136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), член 20-д од Законот за вработените во јавниот сектор, Записникот за работата на Комисијата за спроведување на постапката за вработување бр.04- 351/19 од 06.12.2022 година, Годишниот план за вработување за 2022 година, ги донесувам следните одлуки:

Соработник за меѓународна соработка ВИДИ ОДЛУКА

Друг соработник ЗКН – Фотограф ВИДИ ОДЛУКА

Столар ВИДИ ОДЛУКА

You may also like...