ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 480/2022

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 480/2022
за вработување на 4 јавни службеници од група I, подгрупа II во НУ Национален конзерваторски центар Скопје за следните работни места…

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 480/2022
за вработување на 4 јавни службеници од група I, подгрупа II во НУ Национален конзерваторски центар Скопје за следните работни места
 

1. КУЛ0102Б02001 Раководител на сектор за правни, финансиски, административни и општи работи(1) извршител(и)
Општи услови
– да е државјанин на Република Македонија,
– активно да го користи македонскиот јазик,
– да е полнолетен,
– да има општа здравствена способност за работното место,
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
Посебни услови
– ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки
– најмалку 5 (пет) години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две) години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку 8 (осум) години работно искуство во струката од кои најмалку 3 (три) години на раководно работно место во приватен сектор
Општи работни компетенции
– решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– стратешка свест
– ориентираност кон странките/засегнати страни
– раководење и
– финансиско управување
Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– потврда за положен испит за административно управување
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Распоред на работно време
– Работни денови понеделник – петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време од 08:00 до 16:00
– Опис за работното време
Паричен нето износ на плата: 40.532,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

2. КУЛ0102В02006 Виш соработник, сметководител, Оддел за финансиска оператива, Одделение за економски, финансиски и сметководствени работи, Сектор за правни, финансиски, административни и општи работи(1) извршител(и)
Општи услови
– да е државјанин на Република Македонија,
– активно да го користи македонскиот јазик,
– да е полнолетен,
– да има општа здравствена способност за работното место,
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
Посебни услови
– ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки
– најмалку 2 (две) години работно искуство во струката
Општи работни компетенции
– решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– стратешка свест
– ориентираност кон странките/засегнати страни и
– финансиско управување
Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Распоред на работно време
– Работни денови понеделник – петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време од 08:00 до 16:00
– Опис за работното време
Паричен нето износ на плата: 31.766,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

3. КУЛ0102Г03006 Референт, благајник, Оддел за пресметка на плати и други примања, Одделение за економски, финансиски и сметководствени работи, Сектор за правни, финансиски, административни и општи работи(1) извршител(и)
Општи услови
– да е државјанин на Република Македонија,
– активно да го користи македонскиот јазик,
– да е полнолетен,
– да има општа здравствена способност за работното место,
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
Посебни услови
– ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, Вишо или средно – економска насока
– најмалку 1 (една) година работно искуство во струката
Општи работни компетенции
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– ориентираност кон странките/засегнати страни и
– финансиско управување
Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Распоред на работно време
– Работни денови понеделник – петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време од 08:00 до 16:00
– Опис за работното време
Паричен нето износ на плата: 24.147,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

4. КУЛ0102Г01001 Самостоен референт за административни работи, Технички секретар, Оддел за правни и административни работи, Одделение за правни, административни и општи технички работи, Сектор за правни, финансиски, административни и општи работи(1) извршител(и)
Општи услови
– да е државјанин на Република Македонија,
– активно да го користи македонскиот јазик,
– да е полнолетен,
– да има општа здравствена способност за работното место,
– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.
Посебни услови
– ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование , Средно (гимназиско)/Вишо
– најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
Општи работни компетенции
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– ориентираност кон странките/засегнати страни и
– финансиско управување
Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
Распоред на работно време
– Работни денови понеделник – петок
– Работни часови неделно 40
– Работно време од 08:00 до 16:00
– Опис за работното време
Паричен нето износ на плата: 25.791,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Рокот за пријавување изнесува 20 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.
Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

ОСТАНАТИ ВРАБОТУВАЊЕ

Национален конзерваторски центар - Скопје вработува - Плата до 40.500 денари
активен до16.11.2022

НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ ВРАБОТУВА – ПЛАТА ДО 40.500 ДЕНАРИ

02.11.2022
Оглас за вработување во Агенција за вработување
активен до16.11.2022

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

02.11.2022
Оглас за вработување во НУ Археолошки музеј
активен до14.11.2022

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО НУ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ

31.10.2022
Министерство за финансии вработува 13 службеници
активен до14.11.2022

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ВРАБОТУВА 13 СЛУЖБЕНИЦИ

31.10.2022
Оглас за вработување адвокатски приправник
активен до05.11.2022

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИК

28.10.2022
Оглас за вработување во Државен студентски дом - Скопје
активен до11.11.2022

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ – СКОПЈЕ

28.10.2022
Оглас за вработување во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
активен до11.11.2022

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

28.10.2022
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување вработува 6 службеници
активен до10.11.2022

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВРАБОТУВА 6 СЛУЖБЕНИЦИ

27.10.2022
Оглас за вработување во ЦУК - Плата до 34.700 денари
активен до10.11.2022

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЦУК – ПЛАТА ДО 34.700 ДЕНАРИ

27.10.2022
Оглас за вработување Министерство за правда - Управа за извршување на санкциите
активен до10.11.2022

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

27.10.2022

You may also like...