ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година

Во прилог е ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година ВИДИ