Category: Годишни извештаи

Годишни извештаи за работата на НУ НККЦ за 2023 година

Годишен извештај за работењето на НУ НКЦ за 2023 година ВИДИ Финансиски извештаи сметка 603 ВИДИ сметка 787 ВИДИ Сметка 785 – 18 ВИДИ Сметка 785 – 41 ВИДИ

Годишни извештаии за 2022 година

Годишен извештај за работата на НУНКЦ за 2022 година ВИДИ Финансиски извештаи Сметка 603  ВИДИ Сметка 787-15 ВИДИ Сметка 787-18 ВИДИ Сметка 785-22 ВИДИ Сметка 785-37 ВИДИ Сметка 785-41 ВИДИ

Годишни извештаи за 2021 година

Во прилог е: Наративниот Годишен извештај за реализација на програмата за работа од 01.01 до 31.12.2021 година ВИДИ Финансиски извештаи: Финансиски извештај сметка 603 ВИДИ Финансиски извештај сметка 785_41 ВИДИ Финансиски извештај сметка 787 Read More