Author: Nacionalen Konzervatorski Centar

Мегалитска опсерваторија КОКИНО

Мегалитска опсерваторија КОКИНО

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен Read More

О Д Л У К А за поништување на Јавен оглас

Врз основа на член 12 став 2 алинеа 7 од Статутот на НУ Национален конзерваторски центар – Скопје (бр.01-143/2 од 17.05.2019 година), ја донесе следната О Д Л У К А за поништување на Read More

Структура на организацијата

Структура на организацијата

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен Read More

Годишни извештаи за 2021 година

Во прилог е: Наративниот Годишен извештај за реализација на програмата за работа од 01.01 до 31.12.2021 година ВИДИ Финансиски извештаи: Финансиски извештај сметка 603 ВИДИ Финансиски извештај сметка 785_41 ВИДИ Финансиски извештај сметка 787 Read More

Археолошкото истражување кое се изведува во село Дабниште, Кавадарци

Археолошкото истражување кое се изведува во село Дабниште, Кавадарци

Прашање: Информации за археолошкото истражување кое се изведува во село Дабниште, Кавадарци. До кога е предвидено да трае истражувањето и на кој дел од територијата на Дабниште се одвива истото? Дополнително, дали истражувањето е Read More

Аквадукт во Скопје

Аквадукт во Скопје

Прашање: Кога е планирано да се започне реставрацијата на Аквадуктот во Скопје и во колку фази ќе се одвива истата? Односно што опфаќа секоја од фазите и какви активности се предвидени во секоја од Read More

Барање информации за културното наследство во ОХРИД

Барање информации за културното наследство во ОХРИД

Кои се активности преземени за заштита на културното наследство во Охрид од 1980 година до 2004 година? Поради обемноста на бараната информација, а врз основа на член 22 од Законот за слободен пристап до Read More