О Д Л У К А за поништување на Јавен оглас

Врз основа на член 12 став 2 алинеа 7 од Статутот на НУ Национален конзерваторски центар – Скопје (бр.01-143/2 од 17.05.2019 година), ја донесе следната

О Д Л У К А за поништување на Јавен оглас

1.Се поништува Јавниот оглас за прием на четири (4) лица на неопределено работно време за четири (4) работни места, објавен на 08.07.2022 година во дневните весници „Независен”, „Коха” и „Нова Македонија”.

  1. Јавниот оглас се поништува поради пропусти во Известувањето за обезбедени средства за 2022 година од Министерството за финансии.
  2. Одлуката за поништување на Јавниот оглас да се објави на Огласна табла и на ВЕБ страницата на Установата.
  3. Одлуката влегува во сила со донесувањето.

ВИДИ ОДЛУКА

You may also like...