Старото градско јадро на Кратово заштитено со Закон

kratovoAA_640

Донесувањето на Законот ќе овозможи постабилен и поодржлив континуитет во зачувувањето, проучувањето и ревитализацијата на македонското културно наследство …

повеќеинлайн монтажгрузоперевозки сайт заказовалександр лобановский супермаркет класссредства prtour russie