Организација

СЕКТОР ЗА МАТИЧНИ ФУНКЦИИ

Одделение за археолошко наследство;

Одделение за архитектонско наследство;

Одделение за уметничко наследство;

Одделение за интегрирана заштита на споменичкото наследство;

Одделение за издавачка дејност, меѓународна соработка и популаризација на културното наследство;

Реферат за историско наследство;

Реферат за правна заштита на културното наследство.

СЕКТОР ЗА НЕПОСРЕДНА ЗАШТИТА

Одделение за ѕидно сликарство;

Одделение за мозаик;

Одделение за дрвена и камена пластика;

Одделение за икони;

Отсек за метал;

Одделение за штафелајно сликарство;

Централна хемиска лабораторија;

Столарска Работилница

ИНФОРМАТИВНО ДОКУМЕНТАЦИСКА СЛУЖБА (ИНДОК ЦЕНТАР)

Одделение за обработка, чување и користење на документацијата за споменичкото наследство;

Специјална библиотека;

Фото лабораторија;

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ФИНАНСИСКИ И ОПШТИ РАБОТИ

Одделение за правни и општи работи;

Одделение за книговодствено-финансиски работи;faqцвет дверей в квартирелобановский александр отзывыtatiana travelsms розсилка